Samene og fornorskingspolitikken

Klasserom fra 1950-tallet, elever kledd i samekofter. Undervisning i norsk, en elev er tatt opp og leser norske setninger på tavla. Lærer følger med fra sidelinja. Foto.
Fra skole i Karasjok, 1950. Foto: Sv.A. Børretzen/Aktuell/NTBscanpix/NPK
 

internat – bygning med sovesal og kjøkken, slik at man bor på skolen

ILO – den internasjonale arbeiderorganisasjonen, ligger under FN

konvensjon – avtale

Se utdraget fra serien «Den stille kampen» på NRK Skole, episode 1.

OBS!
Oppgavene bygger på utdraget fra 06:43 til 13:47.

Spørsmål:

 • Hvordan opplevde damen i filmen å bo på internatet? Har dere lignende minner fra deres eget møte med skolen?
 • Vi hører om «fornorskingspolitikk». Hva betyr det?
 • Hvorfor var skolen så viktig i fornorskingspolitikken?

Søk på nettsidene nedenfor og finn ut:

 • Hva sier ILO-konvensjonen om urfolk og stammefolk om språk og kultur?
 • Når ble den undertegnet av Norge?
 • Hva er de viktigste samiske språkene i Norge?
 • Hva slags rettigheter har samene til opplæring i språket sitt?

Diskuter:

Velg en av oppgavene.

 1. Hva var grunnen til fornorskingspolitikken? Hva tenker dere om denne politikken i dag?
 2. Hvorfor kan det være vanskelig å ta vare på samisk språk selv om man har rett til undervisning på samisk? Sett opp to-tre grunner. Hva kan gjøres for å bedre situasjonen?
 3. I filmen snakker Per Fugelli om hvor viktig det er med respekt for «dine tanker, ditt språk, dine sanger og fortellinger». Hva mener han med det? Er det noe dere kjenner fra Norge i dag, og hvem kan det eventuelt gjelde?
Elevane skal kunne:
 • presentere hovudtrekk ved historia og kulturen til samane frå midt på 1800-talet til i dag og konsekvensar av fornorskingspolitikken og samanes kamp for rettane sine
 • drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv
 • gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolks rettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving, og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar
Tilbake